O przedszkolu

Edmund Bojanowski

Patron

Pochodził z Grabonoga (Wielkopolska) z rodziny ziemiańskiej, głęboko religijnej i patriotycznej. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowania humanistyczne i zdolności literackie. W latach 1832-1838 z przerwami, studiował na uniwersytetach we Wrocławiu i Berlinie. Uczestniczył w wykładach z dziedziny literatury, języków słowiańskich, filozofii i psychologii.

W czasie studiów rozpoczął działalność literacką i już wtedy współpracował ze znanymi ludźmi ze świata kultury. Ze względu na chorobę płuc musiał przerwać studia i dobrze zapowiadająca się karierę literacką. Po powrocie do Grabonoga w 1838 r. poświęcił się pracy charytatywnej i społecznej koncentrując swe zainteresowania na trzech dziedzinach: oświaty ludu wiejskiego, wychowania i miłosierdzia. W 1849 r. podczas trwającej w Wielkopolsce epidemii cholery w domu Kasyna gostyńskiego zorganizował szpital, ochronkę i sierociniec dla dzieci.

Dzięki tej działalności poznał całą nędzę materialną i moralną ludu wiejskiego. Pragnął jej zaradzić, zwłaszcza poprzez tworzenie ochronek i włączenie do służby w nich wiejskich dziewcząt. W 1850 r. założył pierwsza ochronkę wiejską w Porzeczu k. Gostynia. Wydarzenie to uważa się za początek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi.

Bojanowski kładł nacisk na wychowanie integralne dzieci i ludu w kontekście przeżywania o przyswajania przez osobę i wspólnotę wartości religijnych i kulturowych pielęgnowanych przez naród. Przedmiotem jego szczególnej troski i dociekań stała się sprawa wczesnego wychowania dziecka, które stanowiło podstawę pełnego rozwoju jego osobowości. Stworzył spójny i dynamiczny system wychowania dziecka, określił wszystkie jego elementy i brał udział we wprowadzaniu ich w życie.

Sformułował jasno cele i wskazał konkretne zadania wychowawcze, uczył posługiwania się metodami i technikami oddziaływania wychowawczego oraz dobierania najbardziej odpowiednich form organizacyjnych. Ze swoją wizją wychowania i nowatorskimi rozwiązaniami organizacyjnymi wpisał się w nurt rodzącej się w XIX w. pedagogiki wieku przedszkolnego. Jego koncepcja pedagogiczna do dziś realizowana jest przez Służebniczki oraz stanowi inspirację i podstawę do konstruowania programów integralnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym.

Edmund Bojanowski został beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez Papieża Jan Paweł II i jest patronem naszego przedszkola.

Dwór Ossolińskich

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

nazywane potocznie

SŁUŻEBNICZKI STAROWIEJSKIE

Charyzmat:

realizowanie na co dzień ew

SŁUŻEBNICZKI STAROWIEJSKIE

angelicznego przykazania miłości Boga nade wszystko oraz miłości bliźniego, przejawiające się w naśladowaniu Maryi, najpokorniejszej Służebnicy Pańskiej oraz posłudze wobec potrzebujących, zwłaszcza dzieci, ubogich i chorych.

Hasło: „Przez Maryję – do Jezusa”.

Geneza zgromadzenia:

Służebniczki starowiejskie są jednym z istniejących obecnie czterech zgromadzeń zakonnych, wyodrębnionych ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, założonego w Wielkopolsce 3 maja 1850 r. przez bł. Edmunda Bojanowskiego, autonomia służebniczek starowiejskich od 1866 r.; zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 9 grudnia 1930 r.
Służebniczki: wielkopolskie, starowiejskie, śląskie i dębickie zrzeszone są w Federacji Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP.