O przedszkolu

Przedszkole Sióstr Służebniczek w Tarchominie

Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Starowiejskich to miejsce, gdzie dzieci w duchu chrześcijańskim i patriotycznym stawiają pierwsze kroki na drodze swojego rozwoju. Wychowanie oparte na wartościach i integralne kształcenie przez zabawę, to dwa filary działalności przedszkola, które przez swoją posługę pragnie wspomagać rodzinę w jej zadaniach opiekuńczo-wychowawczych.
Misja przedszkola ma swoje korzenie w myśli pedagogicznej naszego Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego, który podkreślał, że „od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości”. Nasze przedszkole wyrasta na wartościach oraz na zasadach zapisanych w dokumentach, takich jak statut, podstawa programowa, program wychowania czy plan pracy przedszkola. Ich realizacja nadaje kierunek działań i jest gwarantem jakości pracy przedszkola.
Przedszkole Sióstr Służebniczek w Tarchominie
Jego serce stanowią ludzie, którzy umiejętnie wprowadzają w życie zasady, wytyczne, wartości i teorie pedagogiczne. Nauczyciele, którzy są filarem działalności wychowawczo-pedagogicznej, mając świadomość ciążącej na nich odpowiedzialności za rozwój powierzonych im dzieci, podejmują nieustanny rozwój osobowy i zawodowy. Wychowawcy w pracy przedszkolnej wprowadzają wartości i ideały, jakimi żył bł. Edmund Bojanowski, Patron naszego przedszkola, a wśród nich ważne miejsce zajmuje miłość do Boga i Ojczyzny.

Zapraszamy do pisania historii naszego przedszkola już dzisiaj 🙂

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej

„Przez Maryję – do Jezusa”

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

nazywane potocznie

SŁUŻEBNICZKI STAROWIEJSKIE

Nasze przedszkole prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP - założone przez Bł. Edmunda Bojanowskiego.

„MIŁOŚĆ I PROSTOTA to najważniejsze cechy duchowości służebniczek, które moc do życia według rad ewangelicznych oraz codziennej służby potrzebującym, czerpią z Eucharystii“- Konstytucje Zgromadzenia.

Zgodnie z duchem Założyciela właściwym celem zgromadzenia jest: z miłości do Boga i na wzór Jezusa Chrystusa – służenie bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy, duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.

Więcej na temat Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, znajdziesz na stronie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej.

Patron

Pochodził z Grabonoga (Wielkopolska) z rodziny ziemiańskiej, głęboko religijnej i patriotycznej. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowania humanistyczne i zdolności literackie.

W latach 1832-1838 z przerwami, studiował na uniwersytetach we Wrocławiu i Berlinie. Uczestniczył w wykładach z dziedziny literatury, języków słowiańskich, filozofii i psychologii. W czasie studiów rozpoczął działalność literacką i już wtedy współpracował ze znanymi ludźmi ze świata kultury.

Ze względu na chorobę płuc musiał przerwać studia i dobrze zapowiadająca się karierę literacką. Po powrocie do Grabonoga w 1838 r. poświęcił się pracy charytatywnej i społecznej, koncentrując swe zainteresowania na trzech dziedzinach: oświaty ludu wiejskiego, wychowania i miłosierdzia. W 1849 r. podczas trwającej w Wielkopolsce epidemii cholery, w domu Kasyna Gostyńskiego zorganizował szpital, ochronkę i sierociniec dla dzieci. Dzięki tej działalności poznał całą nędzę materialną i moralną ludu wiejskiego. Pragnął jej zaradzić, zwłaszcza poprzez tworzenie ochronek i włączenie do służby w nich wiejskich dziewcząt. W 1850 r. założył pierwszą ochronkę wiejską w Podrzeczu k. Gostynia. Wydarzenie to uważa się za początek Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi.

Bojanowski kładł nacisk na wychowanie integralne dzieci i ludu w kontekście przeżywania i przyswajania przez osobę i wspólnotę wartości religijnych i kulturowych pielęgnowanych przez naród. Przedmiotem jego szczególnej troski i dociekań stała się sprawa wczesnego wychowania dziecka, które stanowiło podstawę pełnego rozwoju jego osobowości.

Stworzył spójny i dynamiczny system wychowania dziecka, określił wszystkie jego elementy i brał udział we wprowadzaniu ich w życie. Sformułował jasno cele i wskazał konkretne zadania wychowawcze, uczył posługiwania się metodami i technikami oddziaływania wychowawczego oraz dobierania najbardziej odpowiednich form organizacyjnych. Ze swoją wizją wychowania i nowatorskimi rozwiązaniami organizacyjnymi wpisał się w nurt rodzącej się w XIX w. pedagogiki wieku przedszkolnego. Jego koncepcja pedagogiczna do dziś realizowana jest przez Służebniczki oraz stanowi inspirację i podstawę do konstruowania programów integralnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym.

W oczach Edmunda Bojanowskiego dziecko to osoba u progu własnego rozwoju, otwarta na wartości, zdolna żyć według wymagań miłości i wolności, ucząca się odpowiedzialności za siebie i innych. Dziecko jest proste, tzn. prawdziwe, a więc jest w nim „zgodność treści z formą, zgodność ducha z jego zewnętrznym objawem”.

Edmund Bojanowski został beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez Papieża Jana Pawła II i jest patronem naszego przedszkola.

Edmund Bojanowski

"...Dzieci nie słowem,
lecz życiem uczyć trzeba
jak żyć mają..."

Więcej na temat życia i działalność bł. Edmunda Bojanowskiego, znajdziesz na stronie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej.

XVI wieczny Dworek Ossolińskich w którym mieścił się pierwotnie Zakład Wychowawczy Fundacji im. Ojca św. Piusa XI – filia Zakładu w Chotomowie.

Historia Przedszkola

Przedszkole prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N M P – starowiejskie. Praca sióstr z dziećmi przedszkolnymi w Tarchominie związana jest z działalnością Fundacji im. Ojca św. Piusa XI założonej 22.11.1922 r. na rzecz sierot I wojny światowej. Fundacja ta otrzymała od ostatniego właściciela Kisiel – Kiślańskiego majątek Tarchomin nad Wisłą dla potrzeb dzieci. Prezesem Fundacji był ks. Prałat Stefan Ugniewski, który założył w Tarchominie Filię Zakładu Wychowawczego w Chotomowie im. Piusa XI. W roku 1957 sprowadził kilka sióstr służebniczek i dzieci w wieku przedszkolnym do Dworku Ossolińskich. 22 V 1958 ks. Prymas Stefan Wyszyński poświęcił nowe miejsce zamieszkania dzieci i sióstr.

P. Felicja Kiślańska, żona śp. Wł. Kiślańskiego – dobrodzieja Fundacji, ks. Prałat St. Ugniewski i ks. Prymas St. Wyszyński w drodze na uroczystość poświęcenia.

22.05.1958r.

Historia Przedszkola

Ks. Prymas St. Wyszyński poświecił dworek, w którym zamieszkały siostry z dziećmi w wieku przedszkolnym z Domu Dziecka w Chotomowie.

Pałac Mostowskich, w którym wkrótce zamieszkały dzieci z Zakładu Wychowawczego. Potem powstało tutaj przedszkole tygodniowe i dzienne dla dzieci okolicznych mieszkańców Tarchomina do 1974 roku.

Historia Przedszkola

Dzieci z siostrami w Pałacu przed portretem dobrodzieja śp. Wł. Kiślańskiego – fundatora na rzecz Fundacji.

Na schodach Dworku 30.05.1960r.

Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński
był częstym gościem u dzieci w Tarchominie.

Historia Przedszkola

Ks. Prymas lubił się bawić z dziećmi.

Historia Przedszkola

Ks. Abp. B. Dąbrowski z wizytą w Domu Dziecka w Tarchominie.

27.07.1962r.

Dzieci w strojach krakowskich złożyły życzenia imieninowe ks. Prałatowi.
Rok 1961.

Ks. Prałat Stefan Ugniewski - Prezes Fundacji Piusa XI.

Historia Przedszkola

Ks. Prałat z s. Wiesławą Beczek i s. Felicytą Zielińską w parku z dziećmi.

Wygląd przed remontem.

Budynek gospodarczy, w którym od 1974 r. mieści się przedszkole.

Historia Przedszkola

W czasie remontu – 1973r.

S. Wiesława Beczek z dziećmi.
Rok 1974.

Historia Przedszkola

S. Felicyta Zielińska – długoletnia przełożona domu z dziećmi i siostrami wychowawczyniami - 1983r.

S. Anna Basiak – dyrektor przedszkola i S. Irena Krosta z dziećmi przed Dworkiem – rok 1992.

Historia Przedszkola

Dnia 19.12.1991 r. dokonano wpisu Przedszkola do ewidencji placówek niepublicznych woj. warszawskiego.

Dyrektor Przedszkola s. Teresa Głuchowska i s. Dorota Robak z dziećmi z najstarszej grupy.
Rok 1998.

Historia Przedszkola

Przedszkolaki na zielonym przedszkolu z s. Barbarą Olszewską.
Rok 2003.

Historia Przedszkola

Dnia 21.10.2002 r. przedszkole odwiedził Zbigniew Kiślański z Belgii potomek ostatnich właścicieli majątku Tarchomin.

Dzieci przedszkolne w jubileuszowej akademii.

Jubileusz 50 – lecia pracy Sióstr Służebniczek z dziećmi przedszkolnymi w Tarchominie 15.06.2008r.

Historia Przedszkola

Festyn jubileuszowy na placu przedszkolnym.

Budynek przedszkola z pomnikiem Patrona bł. Edmunda Bojanowskiego.

Współczesny widok na Przedszkole.

Historia Przedszkola

Pomnik został poświęcony 15.11.1998 r. przez Ks. Proboszcza Zbigniewa Drzewieckiego.

S. Jadwiga Mieczan ze Starszakami 2012r.

Przedszkolaki w ogrodzie przedszkolnym.

Historia Przedszkola

S. Beata Witkowska i P. Maria Amarowicz ze Średniakami - 2012r.

Kolejne karty historii przedszkola zapisujemy tutaj 🙂