Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Warszawie

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. 2003r  Nr 6, poz. 69)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1130)
 1. Ogród przedszkolny jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP  w Warszawie.
 2. Teren ogrodu zabezpieczony jest zamykaną bramką.
 3. Przed wyjściem dzieci do ogrodu – teren sprawdzany jest przez pracownika gospodarczego (stan techniczny sprzętu, czystość ogrodu).
 4. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola.
 5. Z urządzeń ogrodowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.
 6. Z największego zestawu korzystają tylko dzieci z najstarszej grupy, pod nadzorem osoby dorosłej.
 7. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.
 8. Zabrania się w szczególności:
  - przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,
  - niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
  - zaśmiecania terenu,
  - niszczenia zieleni,
  - wprowadzania zwierząt.
 9. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego oraz bezpiecznego poruszania się w wyznaczonym terenie przed każdorazowym wyjściem do ogrodu.
 10. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w ogrodzie.
 11. Przed każdorazowym wyjściem do ogrodu oraz przed powrotem do przedszkola – nauczycielka sprawdza stan grupy.
 12. Dzieci przebywają na terenie wyznaczonym przez nauczycielkę.
 13. Osoba odbierająca dziecko z ogrodu zobowiązana jest do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.
 14. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem, od tego momentu przejmuje całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 15. Zabawki ogrodowe po zakończonej zabawie sprząta po sobie każda grupa.
 16. Ostatnia grupa wracająca z ogrodu wraz z nauczycielem sprawdza, czy wszystkie zabawki ogrodowe zostały pochowane do pojemników i czy została zakryta piaskownica.
 17. Zasady powyższego Regulaminu obowiązują nauczycieli, rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola. 

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka