Procedura postępowania w czasie wypadku dziecka w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Warszawie

 

Podstawa  prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
 • Statutu  Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Warszawie


§ 1 Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek powinien podjąć następujące kroki:

 1. Zapewnia opiekę i udziela dziecku doraźnej pomocy medycznej.
 2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.
 3. Jeśli zachodzi konieczność wzywa na miejsce lekarza.
 4. Domaga się pisemnej opinii lekarza stwierdzającej czy poszkodowane dziecko doznało ciężkich uszkodzeń ciała.
 5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 6. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.
   

§ 2 W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego
lub śmiertelnego, dyrektor podejmuje następujące kroki:

 1. Zapewnia natychmiastową pomoc i opiekę poszkodowanemu dziecku.
 2. Zawiadamia o wypadku rodziców dziecka, inspektora BHP, osobę prawną prowadzącą przedszkole, Prokuraturę lub Policję, Kuratorium Oświaty.
 3. Zabezpiecza miejsce wypadku.
 4. Powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku i sporządza protokół powypadkowy.
 5. Zatwierdza protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręcza niezwłocznie rodzicom i poucza ich o sposobie i trybie odwołania.
 6. W przypadku zbiorowego zatrucia pokarmowego, powiadamia Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

 

§ 3 Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.

 

§ 4 Procedura obowiązuje od dnia 15.09.2017r.

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka