Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia
 Sióstr Służebniczek NMP NP w Warszawie

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. Nr 59).
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001r.Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6, poz.69 ze zm.).
 6. Konwencja Praw Dziecka.
 7. Statut Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Warszawie.

 

§ 1. Postanowienie ogólne

 1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz innych pozostałych pracowników przedszkola.

 

§ 2. Przyprowadzanie dzieci

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice/ opiekunowie.
 2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są przez rodziców/ opiekunów od godz. 7.00.
 3. Rodzice/opiekunowie powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur. Od momentu wejścia dziecka do sali zabaw nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 5. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 7. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 8. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 9. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

§ 3. Odbieranie dzieci

 1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/ opiekunów bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 2. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 3. Rodzice/ opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 5. Dziecko nie będzie wydane osobom niepełnoletnim.
 6. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację.
 7. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica/ opiekuna i dziecka, aby fakt odebrania był zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
 8. Z chwilą oddania dziecka rodzicom/ opiekunom, osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
 9. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic, osoba upoważniona dotarł na miejsce pobytu grupy.
 10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. w takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. w takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. o zaistniałym fakcie powinna zostać poinformowana siostra dyrektor.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

§ 4. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.
 2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 3. Jeśli pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
 4. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia siostrę dyrektor przedszkola.
 5. Siostra dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 6. W przypadku braku możliwości powiadomienia siostry dyrektor nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola. Potwierdzenia stanowią ich podpisy pod procedurą.
 2. Rodzice zostają zapoznani z niniejszą procedurą na pierwszym zebraniu organizacyjnym w miesiącu wrześniu (ewentualnie na zebraniach grupowych). Potwierdzenia stanowią listy obecności rodziców na zebraniu.
 3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
 4. Procedura obowiązuje z dniem podpisania od 15.09.2017r.

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka