Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci
podczas ich pobytu w Niepublicznym Przedszkolu 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP 
w Warszawie, ul. Mehoffera 2

Podstawa prawna:

 • • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6, poz.69 ze zm.).
 • • Statut Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Warszawie
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
 3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażania poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa odpowiada również nauczyciel.
 5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w „Instrukcji BHP” oraz w „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola.
 6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 7.00 do 8.50 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania  i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice pomagają rozebrać się dziecku i pozwalają dziecku samodzielnemu udać się do sali, ewentualnie wprowadzają dziecko do sali grupy przekazując nauczycielowi lub pomocy nauczycielskiej.
 7. Odbierając dziecko z przedszkola rodzic wywołuje dziecko zgłaszając nauczycielowi danej grupy. Na prośbę rodzica osoba odbierająca dzwonki może poinformować nauczyciela, że rodzic chce odebrać dziecko z przedszkola.
 8. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby upoważnione przez nich. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę pełnoletnią, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) poprzez wpisanie jej imienia i nazwiska oraz numeru dowodu osobistego na osobnym dokumencie. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione (pisemnie).
 9. Nauczyciel lub pomoc nauczycielska powinni nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
 10. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawiane bez opieki dorosłych.
 11. O godz. 8.30 dzieci z młodszej grupy udają się na śniadanie do swojej sali, a grupa najstarsza zostaje w swojej. Nauczyciel po godzinie 9.00 ma obowiązek sprawdzić obecność dzieci w przedszkolu i ją odnotować w dzienniku zajęć.
 12. Od rana są organizowane zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne i stolikowe, rozmowy w kręgu lub indywidualne z nauczycielami, zabawy w formie opowieści ruchowych bądź zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem i na dywanie, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie.
 13. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 14. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy się ich dzielenia nimi.
 15. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. w czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 16. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, niekiedy uczestniczy w zabawach dzieci. „Kodeks grupowy” przedstawiony za pomocą ilustracji, jest umieszczony w zasięgu wzroku dzieci. Nauczyciel często odwołuje się do wspólnie ustalonego kodeksu. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem nagród i zasadą doświadczenia konsekwencji własnego zachowania obowiązujących w danej grupie.
 17. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 18. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu zgodnie z „Regulaminem korzystania z ogródka przedszkolnego”.
 19. Codziennie rano pracownik gospodarczy ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Osoba ta musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.
 20. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycieli w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
 21. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 22. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 23. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na zajęcia dodatkowe, do szatni, dzieci są uwrażliwiane na wzajemne bezpieczne zachowywanie się. w przypadku wyjść na spacer, wycieczkę, czy poza teren przedszkola, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.
 24. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu spacerów i do dziennika zajęć. w przypadku zorganizowania wycieczki dalej niż w okolicy przedszkola sporządzana  jest karta wycieczki, podpisana przez dyrektora.
 25. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w wycieczce. Na wycieczkę nauczyciel zabiera ze sobą pisemną zgodę rodziców, pisemną listę dzieci z numerami kontaktowymi do rodziców, adresem zamieszkania i numerem Pesel oraz sporządza kartę wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki.
 26. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczki powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu „Regulaminem spacerów i wycieczek”.
 27. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie dopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.
 28. Nauczycielowi nie wolno pozostawiać dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmienniczki. w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie aż do momentu zorganizowania zastępstwa.  Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela zobowiązujące.
 29. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawiać ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinien się zająć pracownik obsługi. Nauczyciel powinien ograniczać swoją nieobecność do minimum.
 30. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany powiadomić dyrektora oraz rodzica i postępować zgodnie z procedurami.

Więcej o nas

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, jako swój styl realizacji chrześcijaństwa.

W życiu Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce.

Maryi poświęcił założone Zgromadzenie. Hasło: «Oto ja służebnica Pańska...» wyraźnie wskazuje na wyróżniającą Służebniczki wartość, jaką jest służba.

"Jako Służebniczki Najświętszej Maryi Panny uczymy się tak jak Ona przez kontemplację tajemnic Chrystusa i Jego życia, każdego dnia odpowiadać na wezwanie Boże do współpracy w dziele zbawienia, śpiesząc z posługą do ludzi...".

Służba to racja, dla której Zgromadzenie istnieje i przez którą kształtuje swoją duchowość, jest ona wyrazem osobiście zaakceptowanej i przeżywanej służby najpierw przez samego Założyciela, a następnie - konsekwentnie - wszystkich sióstr.

W służbie całe Zgromadzenie oraz każda poszczególna siostra dostrzega swą osobistą wartość. Właśnie ta wartość przyczyniła się do wykształtowania takiej formy życia społecznego, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.

Troszczymy się o przyszłość Twojego dziecka